Opdemobi mobiele websites

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Opdemobi.
U kunt deze voorwaarden ook downloaden als pdf-bestand.

1. Definities

Aanbieding: een uitnodiging van Opdemobi aan derden tot het plaatsen van een opdracht;
Diensten: alle werkzaamheden op het terrein van (1) creatieve procesbegeleiding en visieontwikkeling,
(2) conceptontwerp en conceptverbeelding en (3) projectmanagement en art direction, en (4) realisatie,
welke werkzaamheden onderwerp zijn van een Overeenkomst of anderszins door Opdemobi in opdracht en/of
ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht, al dan niet onder beschikbaarstelling van goederen;
E-mailbericht: een elektronische overbrenging van handels- en administratieve gegevens, waaronder Aanbiedingen, orders, opdrachten, en adviezen, zodanig dat het bericht door een ontvanger die beschikt over een gangbare inrichting en aansluiting voor het ontvangen van e-mailberichten kan worden gelezen en opgeslagen;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdemobi opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdemobi en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en alle (rechts)-handelingen benodigd voor het aangaan daarvan;
Opdemobi: Onderdeel van Drukkerij Groels B.V. en Digi-D V.O.F., besloten vennootschap en vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Tilburg en Waalwijk, de gebruik(st)er van deze algemene voorwaarden, mede omvattende de aan haar gelieerde ondernemingen die deze algemene voorwaarden hanteren;

2. Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden maken deel uit van alle Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige (rechts)-handelingen van Opdemobi, alsook op (stilzwijgend tot stand gekomen) doorlopende en/of aanvullende opdrachten van Opdrachtgever, al dan niet in de zin van artikel 14.2 van de Voorwaarden.
2.2 In het geval dat de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
2.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

3. Totstandkoming van Overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen binden Opdemobi niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever een Aanbieding van Opdemobi schriftelijk en/of per e-mailbericht heeft geaccepteerd en Opdemobi niet binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van die acceptatie het aanbod jegens Opdrachtgever schriftelijk en/of per e-mailbericht heeft herroepen dan wel indien Opdemobi een telefonisch, schriftelijk of per e-mailbericht verstrekte opdracht schriftelijk en/of per e-mailbericht aan Opdrachtgever heeft bevestigd dan wel indien door Opdemobi uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Indien Opdemobi op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie levert voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtgever Opdemobi alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, zoals m.b.t. projectmanagement, tegen gangbare tarieven betalen.
3.3 Indien en voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van een Aanbieding voordoen, zal Opdemobi Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

4. Wijzigingen en aanvullingen Overeenkomst
4.1 Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk en/of per e-mailbericht worden overeengekomen. Wijzingen in de uitvoering van de Overeenkomst worden opgenomen in de in artikel 8.1 genoemde schriftelijke rapportage.
4.2 Ingeval een wijziging uitstel van de uitvoering van een Overeenkomst inhoudt, behoudt Opdemobi zich het recht voor om Opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten alsmede het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, zoals m.b.t. projectmanagement, tegen gangbare tarieven en als direct opeisbaar in rekening te brengen. Wanneer het uitstel onredelijk lang duurt, zal Opdrachtgever op basis van artikel 14.5 van de Voorwaarden alsnog het gehele in de Overeenkomst begrootte bedrag onmiddellijk opeisbaar verschuldigd zijn.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen van Opdemobi zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, de kosten van koeriers en transport, tenzij een Overeenkomst nadrukkelijk anders bepaalt.
5.2 In geval van prijsoverschrijding van een Aanbieding als gevolg van wijzigingen in de verkoopcondities van leveranciers en andere door Opdemobi ingeschakelde derden, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vracht-tarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB zal Opdemobi Opdrachtgever hiervan tijdig inlichten, doch te allen tijde heeft te gelden dat overschrijdingen tot 10% als begrotingsrisico door Opdrachtgever worden geaccepteerd. Bij overschrijdingen boven 10% zullen partijen over de gevolgen hiervan in overleg treden.

6. Betaling
6.1 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen telkens binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen bij gebreke waarvan onmiddellijk het verzuim intreedt.
6.2 Tenzij een Overeenkomst nadrukkelijk anders bepaalt, dient een betaling van de overeengekomen
opdracht te geschieden volgens het volgende schema:
bij opdrachten tot € 10.000,=: 50% bij opdracht en 50% bij levering;
bij opdracht tussen € 10.000,= - € 50.000,=: 40% bij opdracht, 30% halverwege de uitvoering van de opdracht en 30% bij oplevering;
bij opdrachten boven de € 50.000,= en langlopende trajecten: maandfacturatie
6.3 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door Opdemobi aan te wijzen bankrekening.
6.4 Opdemobi is te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren,
van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag plaatsvindt of dat
Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt bij gebreke waarvan onmiddellijk het verzuim intreedt.
6.5 Indien op enig moment bij Opdemobi gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, of indien Opdemobi in het kader van de Overeenkomst vooraf kosten aan derden moet voldoen, is Opdemobi gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag plaatsvindt of dat Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt.
6.6 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of door het niet tijdig stellen van een deugdelijke zekerheid na een verzoek van Opdemobi daartoe is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment zijn alle vorderingen van Opdemobi op Opdrachtgever, inclusief de wettelijke rente daarover, uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever verplicht Opdemobi alle eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden.
6.7 Alle goederen en intellectuele middelen geleverd door Opdemobi of via Opdemobi door onderaannemers, blijven eigendom van Opdemobi totdat de betaling over die goederen volledig is geschiedt.

7. Uitvoering van Overeenkomst
7.1 De uitvoering door Opdemobi van een Overeenkomst geschiedt op basis van de op het moment van
het sluiten van de betreffende Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Opdemobi verstrekte gegevens.
7.2 Opdrachtgever dient Opdemobi onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Meerkosten voortvloeiend uit extra werkzaamheden als gevolg van deze (nieuwe) informatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7.3 Opdrachtgever zal aan Opdemobi alle voor de uitvoering van een Overeenkomst benodigde gegevens
en materialen, waaronder maar niet beperkt tot informatiedragers, binnen een door Opdemobi te bepalen redelijke termijn ter beschikking stellen en ervoor zorgdragen dat de benodigde gegevens conform de door Opdemobi opgegeven specificaties zijn.
7.4 Opdemobi is gerechtigd om zich -voor zover noodzakelijk- bij de uitvoering van een Overeenkomst te bedienen van door haar uit te kiezen derden, met wie Opdemobi in eigen naam maar voor rekening van Opdrachtgever overeenkomsten afsluit.
7.5 Opdemobi zal zich tot het uiterste inspannen om overeengekomen leveringstijden in acht te nemen.
Desondanks zijn leveringstijden altijd indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

8. Schriftelijke rapportage en reclame
8.1 Opdemobi zal Opdrachtgever naar redelijkheid op de hoogte houden van de voortgang van de
Diensten d.m.v. een rapportage. Eventueel voorkomende tussentijdse wijzigingen in de uitvoering van
de Overeenkomst zullen hierin worden vastgelegd en gelden als wijziging in de zin van artikel 4.1.
8.2 Indien Opdrachtgever het oneens is met de inhoud van een schriftelijke rapportage of een factuur dient binnen 2 weken na verzending van de schriftelijke rapportage c.q. factuur hierover schriftelijk en/of per e-mailbericht te worden gereclameerd. M.b.t. eventuele onvolkomenheden in de Diensten, die redelijkerwijs niet binnen deze gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dient onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk 2 weken na beëindiging van een Overeenkomst schriftelijk en/of per e-mailbericht te worden gereclameerd.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 De werkzaamheden van Opdemobi kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdfasen:
a. Creatieve procesbegeleiding en visieontwikkeling: het verhelderen van concepten, processen en
situaties tot visies, strategieën, plannen en oplossingen.
b. Ontwerp- en -verbeelding: het ontwerpen en/of verbeelden van visies en concepten.
c. Projectmanagement en art direction: het begeleiden van uitvoeringstrajecten en het regisseren van uitvoeringen. In deze fase treedt Opdemobi op als bewaker van de oorspronkelijke visie uit de eerste fase.
d. Realisatie: Fysieke productie en levering van informatiemiddelen, waaronder drukwerk, (inter -
actieve) media, evenementen en tentoonstellingen.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Opdemobi geleverde werkzaamheden, in alle in het vorige lid omschreven fasen, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Opdemobi.
Dit betekent onder meer dat het zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdemobi niemand zal zijn toegestaan om enig gebruik in welke vorm dan ook te maken van de door Opdemobi bedachte ideeën, visies en ontwerpen. Toestemming van Opdemobi aan Opdrachtgever en/of andere partijen zal alleen plaatsvinden in de vorm van een schriftelijk gebruiksrecht en geldt te allen tijde onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever tijdig en volledig aan diens betalingsverplichtingen voldoet (waarbij het moment van door Opdrachtgever aan te tonen overboeking van de gelden op de bankrekening van Opdemobi bepalend zal zijn). Enig verder of ander gebruik dan hetgeen is overeengekomen is wettelijk verboden. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
9.3 Voor zover Opdemobi ideeën heeft ontwikkeld en ter kennisgeving van Opdrachtgever heeft gebracht - op welke wijze dan ook -, die niet zouden vallen onder een van de in het vorige lid omschreven rechten, dan zal Opdrachtgever zich volledig onthouden van gebruik van deze ideeën, zolang zij daarvoor Opdemobi niet volledig betaald heeft en zal Opdrachtgever met inachtneming van lid 9 van dit artikel jegens een ieder geheimhouding betrachten met betrekking tot deze ideeën.
9.4 Ingeval Opdrachtgever Opdemobi gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart Opdrachtgever Opdemobi voor alle mogelijke aanspraken van derden.
9.5 Begrotingen, plannen, catalogi, software, en andere materialen waaruit know how van Opdemobi blijkt, die in het kader van een aanbieding of tijdens de uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Opdemobi. Opdrachtgever dient deze zaken alsmede de daarin vervatte informatie, in het bijzonder know how betreffende de te leveren prestaties, geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Resultaten uit Overeenkomsten die aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dienen strikt voor eigen gebruik, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
9.6 Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel vrijwaart Opdemobi Opdrachtgever tegen eventuele
aanspraken van derden, indien en voor zover Opdrachtgever door het gebruik van het geleverde
inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. In geval van een vordering van een derde is Opdrachtgever verplicht - op straffe van verval van deze vrijwaring- om Opdemobi binnen 48 uur hierover schriftelijk en/of per e-mailbericht te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en/of medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
9.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot aanpassing of wijziging van het in opdracht vervaardigde.
9.8 Opdemobi is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren alsook om zonder voorafgaande
toestemming van Opdrachtgever de resultaten van de Diensten te gebruiken terzake van advertenties in alle media alsmede terzake van eigen presentaties in brochures en catalogi, op websites, alsook terzake van tentoonstellingen, reclame-wedstrijden en prijsuitreikingen.
9.9 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met
betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de
Overeenkomst kennis nemen.

10. Overmacht
10.1 Indien Opdemobi door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
10.2 Onder overmacht wordt ten dezen onder meer doch niet uitsluitend verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Opdemobi hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

11. Aansprakelijkheid en exoneratie
11.1 De Diensten van Opdemobi zoals omschreven in artikel 9.1 sub a., b. en c. van de Voorwaarden komen te allen tijde tot stand op basis van een inspanningsverbintenis. Dat wil zeggen dat Opdemobi weliswaar ernaar zal streven, doch nimmer ervoor kan instaan dat het resultaat van de Diensten in voldoende mate overeenkomt met hetgeen Opdrachtgever zich vooraf hiervan heeft voorgesteld. Diensten zoals omschreven in artikel 9.1 sub d. van de Voorwaarden komen tot stand op basis van een resultaatsverbintenis. In redelijkheid vastgestelde gebreken aan door Opdemobi geleverde zaken zullen door Opdemobi naar haar keuze kosteloos worden hersteld dan wel vervangen.
11.2 Niettegenstaande het voorgaande zal te allen tijde gelden dat Opdemobi slechts aansprakelijk is voor
de schade die Opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van haar door haar opzet of grove schuld toe
te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan dan
wel als gevolg van eventuele gebreken aan zaken. Iedere aansprakelijkheid van Opdemobi voor enige
andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schade-vergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde
winst.
11.3 Opdemobi is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van
gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever, schade wegens door Opdrachtgever gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt of schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Opdemobi heeft gemeld.
11.4 Opdemobi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
nalatigheid van niet-leidinggevend personeel.
11.5 Goederen worden vervoerd voor risico van Opdrachtgever.

12. Beperking van aansprakelijkheid
12.1 De eventueel in rechte vastgestelde aansprakelijkheid van Opdemobi is beperkt tot de onderliggende factuurwaarde, verminderd met de out-ofpocketkosten, dan wel – naar keuze van Opdemobi - tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Opdemobi gedekte bedrag.

13. Toeleveranciers
13.1 Indien een toeleverancier aan Opdemobi het recht tot gebruik van bepaalde zaken slechts verleent
overeenkomstig de bepalingen gehanteerd door die toeleverancier, kan Opdemobi jegens Opdrachtgever tot niet meer worden gehouden dan voortvloeit uit voornoemde bepalingen.
13.2 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdemobi eerstgenoemde informeren over de inhoud van
de door de toeleverancier gehanteerde algemene voorwaarden.
13.3 Als Opdrachtgever via Opdemobi bepaalde zaken van derden koopt, zijn voor wat betreft de rechten
en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van deze zaken de voorwaarden van die derden in
die relatie tot Opdrachtgever van toepassing. Op eerste verzoek zullen voornoemde voorwaarden
door Opdemobi aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

14. Beëindiging
14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt de opdracht van Opdrachtgever aan Opdemobi voor bepaalde tijd. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid indien de
Diensten door Opdemobi zijn afgerond en Opdrachtgever niet heeft gereclameerd conform artikel 8.2 van de Voorwaarden.
14.2 Eventuele werkzaamheden door Opdemobi volgend op de in het vorige lid bedoelde voltooiing, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in het kader van het beheer en onderhoud van de databases, websites en andere doorvoor benodigde technische middelen, leiden automatisch tot een nieuwe (service)-overeenkomst tussen Opdemobi en Opdrachtgever, waarvoor Opdrachtgever het door Opdemobi gehanteerde standaardtarief verschuldigd zal zijn.
14.3 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een
Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever per onmiddellijk in verzuim en is Opdemobi gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de uitvoering op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
b. en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
c. één en ander onverminderd de andere rechten van Opdemobi en zonder dat Opdemobi tot
enige schadevergoeding is gehouden.
14.4 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij Opdemobi Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Opdemobi zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. de uitvoering op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
b. en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
c. één en ander onverminderd de andere rechten van Opdemobi en zonder dat Opdemobi tot
enige schadevergoeding is gehouden.
14.5 Ingeval een Overeenkomst voortijdig door Opdrachtgever wordt beëindigd alsmede in geval van beëindiging in de zin van lid 3 en 4 van dit artikel zal Opdrachtgever het gehele in de Overeenkomst begrootte bedrag onmiddellijk opeisbaar verschuldigd zijn.

15. Afwikkeling Overeenkomst
15.1 In alle gevallen, waarin de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdemobi eindigt, ingevolge enige
bepaling van de Voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven de Voorwaarden de
rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst
noodzakelijk is.
15.2 Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de
opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan na goedkeuring van de wederpartij.

16. Volledige Overeenkomst
16.1 Een Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van partijen.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
17.1 Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) mede betrekking hebben op internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten.
17.3 Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Opdemobi Tilburg, augustus 2011


Opdemobi mobiele websites

Powered By Drukkerij Groels en Digi-D   Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap